Правителството внесе законопроект за изменение и допълнение на ГПК

Правителството внесе законопроект за изменение и допълнение на ГПК

септември 18, 2023 0 By sredata

Приемането на законодателните промени се налага от необходимостта от осигуряване на гладкото и правилно функциониране на общото европейско пространство на правосъдие при зачитане на различните правни системи и традиции на държавите членки, което е от жизненоважно значение за Европейския съюз. 

Съюзът си е поставил за цел създаването, поддържането и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което са гарантирани свободното движение на хора и достъпът до правосъдие. За постигането на тези цели следва да бъдат предвидени правни процедури, така че да се улеснят сътрудничеството между съдебните и административните органи и изпълнението на решения по гражданскоправни въпроси с трансгранични последици. Необходимо е да се засили взаимното признаване на решения по гражданскоправни въпроси, да се опрости достъпът до правосъдие и да се подобри обменът на информация между органите на държавите членки.

Настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗИД на ГПК) се отнася до особените правила относно производството по граждански дела при действието на правото на Европейския съюз, уредени в част седма на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Приемането на Регламент (ЕС) 2020/1784 е обосновано с необходимостта допълнително да се подобри и ускори предаването и връчването на съдебни и извънсъдебни документи между държавите членки по граждански и търговски дела, като в същото време се гарантира високо ниво на сигурност и защита на предаването на такива документи, предоставят се гаранции за правата на адресатите и се защитават неприкосновеността на личния живот и личните данни. Регламентът има за цел да подобри ефективността и бързината на съдебните процедури чрез опростяването и рационализирането им по отношение на връчване на съдебни и извънсъдебни документи в Съюза, като същевременно спомага за намаляване на забавянията и на разходите за физическите лица и предприятията. Предоставянето на по-голямата правна сигурност и на опростени съдебни процедури ще насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични сделки, като по този начин ще се стимулира търговията в рамките на Съюза, а оттам и функционирането на вътрешния пазар.