Как да гласуваме по настоящ адрес на местните избори

Как да гласуваме по настоящ адрес на местните избори

октомври 4, 2023 0 By Desi


На местния вот на 29 октомври 
гражданите могат да гласуват по настоящ адрес, когато постоянният и настоящият адрес са в различни населени места, съгласно Изборния кодекс. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28 април 2023 г.

Крайният срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес е 14 октомври, съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия за предстоящите избори. 
Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. То съдържа единния граждански номер (ЕГН) на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис. 

Гражданите могат да подадат и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г. и населеното място от регистрацията им по постоянен адрес към същата дата е различно, чрез интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството –  https://regna.grao.bg/.

Избирателни списъци

Списъците се съставят поотделно за всяка избирателна секция по постоянния адрес на избирателите и включват българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден; не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода; имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на съответната община (населено място) към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и имат настоящ адрес на територията на България към 28 април 2023 г.;

В част втора на избирателните списъци се вписват гражданите на друга държава членка на ЕС, подали в срок до 40 дни преди изборния ден декларация по образец, че желаят да бъдат вписани в избирателен списък. Имената на избирателите се записват по азбучен ред, като се включват данните за гражданството им и адресът на пребиваване на територията на съответното населено място. 

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини: през интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ . Чрез телефон на 0800 1 4726, като обаждането е безплатно за цялата страна.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17 октомври 2023 г.